ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปริญญา เรือนเงิน
ครู คศ.2

นางเพชรอำไพ สุขสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1