ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเพชรอำไพ สุขสบาย
ครู คศ.1

กนกวรรณ กรมถิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1