ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย
ครู คศ.1