ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐาปนีย์ โชติแสง
ครู คศ.3

นางศิริพร เปรินกุล
ครู คศ.3

อดิศักดิ์ โพธิ์สันเที๊ยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
ครูผู้ช่วย