ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศสอบราคา
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 108ล./30
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านอำเภอ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 11:00 น. ถึงเวลา 12:00 น. ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านอำเภอและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 4,900.00 บาท ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านอำเภอ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banamphoeshool.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-237058 ในวันและเวลาราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 789 ครั้ง