ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวิน มัตนาวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพชรอำไพ สุขสบาย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปริญญา เรือนเงิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :