ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนาวิน มัตนาวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชากร จุลสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1

นางเพชรอำไพ สุขสบาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางปริญญา เรือนเงิน

นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย