ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารชุดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 342
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 340
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 308
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 245
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 251
เล่ม ๓ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 357
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 350
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 473
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.58 MB 366
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 451
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 445
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับผู้ประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 335
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 430
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1501
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 728
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 690
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 704
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 705
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 743
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 971
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 835
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2121
กฎหมายการศึกษา
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.28 KB 209
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.68 KB 213
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54 KB 238
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.1 KB 238
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.73 KB 264
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.42 KB 243
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.73 KB 250
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.39 KB 281
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.85 KB 229
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 276
ระบบควบคุมภายใน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.55 MB 259
ขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 และการรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.32 KB 1391
แนวทางการจัดทำรายงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.82 MB 415
คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 874.74 KB 846
เล่ม 4 แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.86 KB 343
เล่ม 3 แนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.48 KB 341
เล่ม 2 การเงินการบัญชี ระบบการควบคุมของหน่วยงานย่อย พ.ศ 2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 375
เล่ม 1 การเงินการบัญชี คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 998.93 KB 455
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 411
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.13 KB 466
เอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 1499
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1302
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3358
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 1230
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 1471
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.27 KB 1241
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศตวรรษที่ 21
11 การพัฒนาครูเพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 539
10 วางแนวทางระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.06 KB 304
9 ยูเนสโกเปิดเทรนโลกปฏิรูปหลักสูตรการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 729
8 หนุนบรรจุหลักสูตรภัยภิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.69 KB 316
7 เส้นทางชีวิตของเด็กไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.48 KB 311
6 สรุปสาระฯ กลับด้านชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.63 KB 620
5 ระดมความเห็นทุกภาคส่วนร่วมวางแนวทางปฏิรูปหลักสูตรการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.68 KB 267
4 ผลสำรวจทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.46 KB 366
3 ปฎิรูปการศึกษาสู่โมเดลเสื้อสั่งตัด สร้างศักยภาพการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.23 KB 306
2 ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.67 KB 437
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม
การคิด ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 712
การคิด การงาน ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 513
การคิด ศิลปะ ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 602
การคิด สุขศึกษา ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 537
การคิด สังคมศึกษา ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 582
การคิด วิทยาศาสตร์ ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 537
การคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 598
การคิด ภาษาไทย ระดับประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 1116
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 57-61 262
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 435
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
คำสั่ง สพฐ ที่ ๑๑๐ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.14 KB 220
นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 218
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.91 KB 275
แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ชั้น ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 198
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 173.92 KB 303
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ชั้น ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 290
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 7 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 925.29 KB 271
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 756.32 KB 226
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 244
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.06 MB 261
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 246
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 308
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 450
แบบประเมินประสิทธิภาพครู และครูผู้ช่วย
คู่มือการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 244
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 1880
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.35 KB 190
แบบประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 204
ทักษะชีวิต
เอาถ่านทั้งบ้านเลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 66
การเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 57
แนวทางพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 912
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 182
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คู่มือบริหารจัดการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 61
ผลการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 66
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 113
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 103