ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ สีประจำโรงเรียน
คำขวัญ สีประจำโรงเรียน
คำขวัญ
 
                     วิชาการดี                   มีงานอาชีพเสริมความรู้
          เชิดชูคุณธรรม                   ก้าวนำด้านดนตรีกีฬา
 
 
 
สีประจำโรงเรียน
 
         สีชมพู    หมายถึง    ความพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้ /ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
        สีฟ้า       หมายถึง    มีปัญญา  มีคุณธรรม   และสุนทรียภาพ