ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       จากหลักฐานทะเบียนนักเรียนเล่มที่ 1 โรงเรียนนี้เดิมชื่อ    
                        "โรงเรียนประชาบาลตำบลนาจอมเทียน 2"        
 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2473 
มีนายฮวด ชื่นอารมณ์  เป็นครูใหญ่

และเด็กชายสงวน  เริ่มศิริ   เลขประจำตัวคนที่ 1

โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าชายทะเลบ้านอำเภอ

ต่อมา กองทัพเรือได้ของบประมาณมาจัดสร้างอาคารเรียนแบบถาวร

และย้ายมาสร้างใหม่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

โดยมีนายจวง ฉายโต เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

ได้ชื่อว่า"โรงเรียนประชาบาลตำบลนาจอมเทียน 2 ทหารเรือสงเคราะห์ 7"

เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2485 ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4 มี 4 ห้องเรียน

มีนายสยาม เสนาะล้ำ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ต่อมา โรงเรียนเกษตรกรรมชลบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีปัจจุบัน)

ได้ขอใช้พื้นที่บางส่วน ภายหลังเมื่อสำรวจจึงพบว่า มีที่ดินเหลืออยู่ 10 ไร่ 79 ตารางวา

จึงได้มีการหารือตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านอำเภอ

กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ให้ใช้ทางเข้า - ออก และสนามกีฬาร่วมกันได้

ตามหลักฐานการบันทึกของทั้งสองฝ่าย