ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 57 สอบ O-NET
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นางธนัญชญา อยู่สำราญ
23 ธ.ค. 56 ถึง 25 ธ.ค. 56 ศึกษาดูงาน ศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๓
จังหวัดเพชรบุรี ชุตินันท์ บุญรอด
13 ธ.ค. 56 กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านอำเภอ มนสิชา คงสุข
05 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
วัดอัมพาราม ปราณี คงฉิม
01 ธ.ค. 56 ทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนบ้านอำเภอ ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
26 พ.ย. 56 สอบธรรมศึกษาตรี
วัดบางเสร่คงคาราม ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
14 พ.ย. 56 ถึง 16 พ.ย. 56 ข้าค่ายลูกเสือระดับประถม
โรงเรียนบ้านอำเภอ ปราณี คงฉิม
30 ต.ค. 56 ถึง 31 มี.ค. 57 เปิด-ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านอำเภอ ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
29 ต.ค. 56 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
ผู้ปกครองและนักเรียนพบครูประจำชั้น
ห้องเรียนแต่ละห้อง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
28 ต.ค. 56 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ห้องประชุมเล็ก ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
21 ต.ค. 56 ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๖
ห้องประชุมเล็ก ธนัญชญา อยู่สำราญ
21 ต.ค. 56 ตรวจสอบการเงิน-การบัญชี ประจำปี ๒๕๕๖
ห้องประชุมเล็ก ธนัญชญา อยู่สำราญ
11 ต.ค. 56 ประชุมปฏิบัติการ การประเมินควบคุมภายใน
ห้องประชุมเล็ก ธนัญชญา อยู่สำราญ
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 ทดสอบ ภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนบ้านอำเภอ นางสุรีย์ นรวรรณ
21 ก.ย. 56 ถึง 22 ก.ย. 56 ค่ายคณิตศาสตร์
เสื้อยืดสีฟ้า โรงเรียนบ้านอำเภอ นางธนัญชญา อยู่สำราญ
19 ก.ย. 56 อนุบาล, ป.๑-๓ ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านอำเภอ นางชุตินันท์ บุญรอด
16 ก.ย. 56 วันโอโซนโลก
ห้องประชุม อาคาร ๔ น.ส.กรรณิการ์ สวาทนา
12 ก.ย. 56 ถึง 14 ก.ย. 56 มหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เสื้อยืดสีฟ้า นางสุรีย์ นรวรรณ/นางฐาปนีย์ โชติแสง
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 สัปดาห์ศิลปะ
ห้องประชุม อาคาร ๔ นางณิชากร จุลสวัสดิ์
01 ก.ย. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 สัปดาห์อนุรักษ์ป่าไม้
เสื้อยืดสีฟ้า นางฐาปนีย์ โชติแสง
12 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
วัดอัมพาราม ชุดผ้าไทย สีฟ้า นางปราณี คงฉิม
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่
ผ้าไทย/สีฟ้า นางธนัญชญา อยู่สำราญ
08 ส.ค. 56 วันอาเซียน
ห้องประชุมอาคาร ๔ นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ
07 ส.ค. 56 ป.๔-๖ ทัศนศึกษา
เสื้อยืดสีฟ้า น.ส.กรรณิการ์ สวาทนา
06 ส.ค. 56 ถึง 21 ส.ค. 56 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ห้องประชุมอาคาร ๔ น.ส.กรรณิการ์ สวาทนา
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 สัปดาห์อาเซียน
ห้องประชุมอาคาร ๔ นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ
03 ส.ค. 56 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เสื้อยืดสีฟ้า สนามโปโล บางละมุง นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทยแห่งชาติ
นักเรียน นางสุรีย์ นรวรรณ
26 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 สัปดาห์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านอำเภอ นางสุรีย์ นรวรรณ
24 ก.ค. 56 ถึง 30 ก.ค. 56 สัปดาห์วันภาษาไทย/แรลลี่รักการอ่าน
นักเรียน นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ
19 ก.ค. 56 แห่เทียนจำนำพรรษา
ผ้าไทย/ลายดอก นางปราณี คงฉิม
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
นักเรียน นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ
01 ก.ค. 56 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือ-เนตรนารี นางธนัญชญา อยู่สำราญ
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านอำเภอ นางสุรีย์ นรวรรณ
26 มิ.ย. 56 วันต่อต้านยาเสพติด/วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านอำเภอ นางมนสิชา คงสุขฝสุรีย์ นรวรรณ
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 สัปดห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เสื้อขาว ใต้ถุนอาคาร ๔ มนสิชา คงสุข
13 มิ.ย. 56 วันไหว้ครู
ห้องประชุม อาคาร ๔ ธนัญชญา อยู่สำราญ
12 มิ.ย. 56 ค่ายศิลปะอนุบาล
ห้องประชุมอาคาร ๔ น.ส.กลิกา ศิริวรรณ
10 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 สัปดาห์หาเสียง เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านอำเภอ ปราณี คงฉิม
27 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 สัปดาห์รณรงค์งดสูบบุหรี่
โรงเรียนบ้านอำเภอ มนสิชา คงสุข
23 พ.ค. 56 เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
เสื้อสีขาว/วัดอัมพาราม ครูปราณี คงฉิม
20 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 สัปดาห์วันรักต้นไม้
โรงเรียนบ้านอำเภอ ฐาปนีย์ โชติแสง
18 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


โรงเรียนบ้านอำเภอ นางปราณี คงฉิม
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านอำเภอ งานบริหารทั่วไป
08 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมอาคาร ๔ งานบริหารทั่วไป
22 เม.ย. 56 ถึง 03 พ.ค. 56 เรียนปรับพื้นฐาน ป.1-6
ห้องเรียน งานวิชาการ